Nimatic Distributors in Ukraine

Castrol Ukraine
TD Promyslovi Olyvy I.L.S. LLC
Pivnichno-Syretska 3
04136 Kiev
Ukraine
Tel:  (+38044) 2009347
Fax: (+38044) 2009348
Contact: Igor Tsilyk
mail: igor.tsilyk@castrol.com.ua
Web: www.castrol.com.ua